Aktualności – realizowane projekty

Włącz się!

Włącz się!

Projekt dofinansowany w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 603 089,35 zł
Umowa Nr ZZO/000253/03/D z dnia 22.04.2021 r.
Okres realizacji: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.
Biuro projektu: ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE – rozpoczęcie rekrutacji 01.04.2023 r., do wyczerpania miejsc.

1. Wsparcie psychologa
2. Wsparcie doradcy zawodowego
3. Wsparcie trenera pracy
4. Możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu
5. Zwrot kosztów dojazdu uczestników na spotkania ze specjalistami

Głównym celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Na podstawie umowy nr 220000253/03D o zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2024 r. realizuje projekt dla 90 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Trzeci okres realizacji projektu trwa od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. i przewiduje objęcie działaniami projektowymi 30 osób z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn „Pokonamy bariery”. Projekt z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dotyczy kierunku pomocy 1 „Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”

– zaangażowanie Uczestnika do projektu
– diagnoza potencjału Uczestnika i określenie IPD (wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy);
– wsparcie uczestnika przed zatrudnieniem (trener pracy);
– warsztaty i treningi społeczno zawodowe (psycholog i trener pracy);
– wsparcie psychologa
– wsparcie doradcy zawodowego
– zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera w zatrudnieniu;
– współpraca z rynkiem pracy (działania pośrednie);
– działania informacyjno-promocyjne (działania pośrednie);

a) niepełnosprawność – posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
b) status na rynku pracy: niezatrudniony (24BO) lub osoba, która podjęła zatrudnienie w wyniku wsparcia trenera pracy (6BO), ale proces zatrudnienia wspomaganego nie zakończył się (oświadczenie);
c) wiek aktywności zawodowej , (należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego (wiek emerytalny ustalany wg zasad ogólnych – kobiety w wieku do 60 lat oraz mężczyźni w wieku do 65 lat) – oświadczenie
d) zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego (oświadczenie);
e) chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia zatrudnienia i potrzeby objęcia wsparciem trenera pracy w zatrudnieniu (oświadczenie);
f) brak uczestnictwa w projekcie , który zakłada te same formy wsparcia prowadzące do osiągnięcia takich samych celów – zgodnie z pkt. III 7 regulaminu kierunku pomocy 1 (oświadczenie);

W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie maja szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym w szczególności do osób:
– z niepełnosprawnością intelektualną;
– z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
– z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym,
– niepełnosprawnością sprzężoną
(kandydaci otrzymają 1 punkt za w/w przesłankę – punkty nie podlegają sumowaniu, weryfikacja: na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub przedłożonej dokumentacji medyczno-psychologicznej, w szczególności w stosunku do osób z orzeczoną niepełnosprawnością w związku z niepełnosprawnością psychiczną).

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Zadanie publiczne finansowane /współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł
Umowa Nr DZR.MF.4071.48.PFRON.2023 z dnia 30.05.2023 r.
Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 11.12.2023 r.
Biuro projektu: ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE, rozpoczęcie rekrutacji 05.06.2023 r., do wyczerpania miejsc.

Nasze działania kierujemy do 20 osób z niepełnosprawnością, w tym min. 25% tj. 5 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, a deklarują motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej (osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– w wieku aktywności zawodowej
– zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj lubelskiego – m.in. trzy powiaty (powiat lubartowski, radzyński parczewski i/lub puławski ).

1. Wsparcie doradcy zawodowego mające na celu stworzenie profilu zawodowego oraz przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej
2. Wsparcie trenera pracy
3. Zwrot kosztów dojazdu uczestników na spotkania ze specjalistami

Głównym celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Zadanie publiczne finansowane /współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego
Kwota dofinansowania: 52 290,00 zł ,
Umowa Nr DZR.TD.4071.40.PFRON.2023 z dnia 30.05.2023 r.

Nasze działania kierujemy do 30 osób z niepełnosprawnością (ON) w wieku aktywności zawodowej, w tym minimum 50% (15 ON) z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo), a także osoby z inną niepełnosprawnością, w tym osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy oraz osoby z autyzmem mające problemy z dostosowaniem się do panującej obecnie sytuacji oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, które przejawiają duże trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, a deklarują motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.
– minimum 50% ON z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
– zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj. lubelskiego – m.in. powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego, lubelskiego i/lub radzyńskiego.

1. Indywidualne wsparcie psychologiczne
2. Grupowe warsztaty TUS trening umiejętności społecznych w tym rodzicielski, rodzinny,
partnerski.
3. MOC WRAŻEŃ – trzydniowy turnus socjoterapeutyczny w Ziołowy Zakątek z wizytą w Białowieży dla wszystkich uczestników/czek.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej 30 ON poprzez:
– zwiększanie ich świadomości w rozpoznawaniu swoich kompetencji
– korygowanie niepożądanych zachowań oraz generowanie zmian kreacyjnych, polegających na nauce określonych zachowań, takich jak samoobsługa,
– wypracowanie określonych umiejętności społecznych i nabycie doświadczeń korekcyjnych pozwalających na poznanie i wyeksponowanie swoich mocnych stron w kontaktach z grupą i korzystanie ze wsparcia grupy,
– kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych,
– rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobie z konfliktem).

Program turnusu

W dniach 25-27.09.2023 w ramach projektu „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” odbył się Trzydniowy Turnus Socjoterapeutyczny do Ziołowy Zakątek z wizytą w Białowieży zgodnie z przewidzianym programem:

W turnusie uczestniczyło 30 uczestników i 6 opiekunów, zgodnie z założeniami projektu.

Głównym celem zadania publicznego było wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia psychologiczno-edukacyjnego skutkującego nabywaniem, rozwijaniem i podtrzymywaniem

umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe służyły realizacji celu głównego projektu:
1. Zwiększeniu poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej 30 ON i zwiększaniu ich świadomości w rozpoznawaniu swoich kompetencji
2. Korygowaniu niepożądanych zachowań oraz generowaniu zmian kreacyjnych, polegających na nauce określonych zachowań, takich jak samoobsługa, a także wypracowanie określonych
umiejętności społecznych i nabywanie doświadczeń korekcyjnych pozwalających na poznanie i wyeksponowanie swoich mocnych stron w kontaktach z grupą i korzystanie ze wsparcia grupy,
3. Kształtowaniu poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych, rozwijaniu umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji,
radzenia sobie z konfliktem).

Dzięki udziałowi w turnusie, Treningowi Umiejętności Społecznych TUS dla 3 grup (po 10 godzin na grupę) oraz uzyskanemu przez uczestników wsparciu psychologicznemu – 120 godzin (2 spotkania po 2 godziny dla 30 UP) ZAŁOŻONY W PROJEKCIE CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY.