Instytucja szkoleniowa

Instytucja szkoleniowa przy stowarzyszeniu działa od 2009 roku.

Jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00078/2009. 

Zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy głównym celem działania instytucji rynku pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie, ale działanie w celu rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy.

Back view picture of a group of friends jumping outdoors near beach with raised hands.

Zakres prowadzonych szkoleń: