O nas

Poznaj nas!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” jest Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w Lubartowie ul. Bolesława Prusa 45.

Od 13.02.1997 r. prowadzi działania na rzecz osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie z problemami rodzinnymi, społecznymi czy zawodowymi.

Happy carefree friends walking outside and having fun together. Young men and women hanging out in city, hugging each other, joking and laughing. Friendship and freedom concept

1. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:

a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych,

b) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności,

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należą:

działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawców i ofiar przemocy domowej oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych.

16 sierpnia 1993 roku Komitet przekształcił się w charytatywną organizację pozarządowa – Lubartowska Fundacja Pomocy Bezrobotnym (LFPB). Organizacja ta podejmowała szereg działań mających na celu pomoc osobom bezrobotnym w integracji i aktywizacji, miedzy innymi poprzez rozmowy z kolejnymi Ministrami Pracy i Polityki Społecznej oraz posłami. Spotkania te doprowadziły do opracowania diagnozy stanu miasta Lubartów, która to stała się podstawą do utworzenia partnerstwa z CAFOD oraz SEC i starania się o pieniądze unijne.

Dzięki tej współpracy udało się zrealizować pierwszy projekt Community Development and Regeneration in Lubartów, który skierowany był do osób bezrobotnych, w szczególności kobiet.

W lutym 1997 roku powstało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, które zastąpiło Lubartowską Fundację Pomocy Bezrobotnym.

Historia stowarzyszenia

Idea utworzenia organizacji pozarządowej zrodziła się na początku lat 90-tych. Po likwidacji Zakładów Wytwórczych Magnetofonów „Unitra-Lubartów” ogromna rzesza mieszkańców naszego miasta pozostała bez pracy i środków do życia.

Wówczas w związku z ciągle pogarszającą się sytuacją ludzi bezrobotnych kilka osób (byłych pracowników „Unitra-Lubartów”) postanowiło się zorganizować.

W 1991 roku osoby te założyły organizację społeczną o nazwie: Komitet Obrony Bezrobotnych.

SPRAWOZDANIA