OPP

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9)  określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
    • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o  których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
    • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie,
  2. przekazane na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

1,5% Z PODATKU DOCHODOWEGO

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 20 sierpnia 2001 roku, status OPP został przyznany 28 lipca 2009 roku. Status organizacji pożytku publicznego daje nowe możliwości oraz przyczynia się do szybszego rozwoju Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych. Dzięki statusowi OPP Stowarzyszenie może korzystać z możliwości przekazywania 1,5% z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 147-148 w bloku K:

  • 147. Numer KRS: 0000035057
  • 148. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, czyli 1,5% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Za 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało przychód z 1,5% podatku dochodowego w wysokości 402,30 zł i przeznaczyło tą kwotę na działania statutowe.

Za 2018 r. Stowarzyszenie otrzymało przychód z 1% podatku dochodowego w wysokości 212,50 zł i przeznaczyło tą kwotę na działania statutowe.

DAROWIZNY

Wpłaty darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia należy dokonywać na konto Stowarzyszenia 17 1600 1462 1857 7670 5000 0001