W ramach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością świadczymy pomoc poprzez:

 2023 rok

 1.Projekt: Włącz się!

Projekt dofinansowany w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 603 089,35 zł

Umowa Nr ZZO/000253/03/D z dnia 22.04.2021 r.

Okres realizacji: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE – rozpoczęcie rekrutacji 01.04.2023 r., do wyczerpania miejsc.

OFERUJEMY:

 1. Wsparcie psychologa
 2. Wsparcie doradcy zawodowego
 3. Wsparcie trenera pracy
 4. Możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu
 5. Zwrot kosztów dojazdu uczestników na spotkania ze specjalistami

Głównym celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Na podstawie umowy nr 220000253/03D o zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2024 r. realizuje projekt dla 90 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Trzeci okres realizacji projektu trwa od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. i przewiduje objęcie działaniami projektowymi 30 osób z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. Projekt z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dotyczy kierunku pomocy 1 „Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie w:

– zaangażowanie Uczestnika do projektu;

– diagnoza potencjału Uczestnika i określenie IPD (wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy);

– wsparcie uczestnika przed zatrudnieniem (trener pracy);

– warsztaty i treningi społeczno zawodowe (psycholog i trener pracy);

– wsparcie psychologa;

– wsparcie doradcy zawodowego;

– zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera w zatrudnieniu;

– współpraca z rynkiem pracy (działania pośrednie);

– działania informacyjno-promocyjne (działania pośrednie).

BENEFICJENTEM OSTATECZNYM PROJEKTU MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA POSIADA:

 1. niepełnosprawność – posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 2. status na rynku pracy: niezatrudniony (24 BO) lub osoba, która podjęła zatrudnienie w wyniku wsparcia trenera pracy (6 BO), ale proces zatrudnienia wspomaganego nie zakończył się (oświadczenie);
 3. wiek aktywności zawodowej (należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego wiek emerytalny ustalany wg zasad ogólnych – kobiety w wieku do 60 lat oraz mężczyźni w wieku do 65 lat) – oświadczenie;
 4. zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego (oświadczenie);
 5. chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia zatrudnienia i potrzeby objęcia wsparciem trenera pracy w zatrudnieniu (oświadczenie);
 6. brak uczestnictwa w projekcie , który zakłada te same formy wsparcia prowadzące do osiągnięcia takich samych celów – zgodnie z pkt. III 7 regulaminu kierunku pomocy 1 (oświadczenie).

W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie maja szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym w szczególności do osób:

– z niepełnosprawnością intelektualną;

– z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

– z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;

– niepełnosprawnością sprzężoną

(kandydaci otrzymają 1 punkt za w/w przesłankę – punkty nie podlegają sumowaniu, weryfikacja: na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub przedłożonej dokumentacji medyczno-psychologicznej, w szczególności w stosunku do osób z orzeczoną niepełnosprawnością w związku z niepełnosprawnością psychiczną).

WŁĄCZ się! Regulamin_III okres_PDF

 1. Projekt: „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”

Zadanie publiczne finansowane/współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Umowa Nr DZR.MF.4071.48.PFRON.2023 z dnia 30.05.2023 r.

Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 11.12.2023 r.

Biuro projektu: ul. Kościuszki  5A, 21-100 Lubartów

Głównym celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE, rozpoczęcie rekrutacji 05.06.2023 r., do wyczerpania miejsc.

Grupa docelowa

Nasze działania kierujemy do 20 osób z niepełnosprawnością, w tym min. 25% tj. 5 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, a deklarują motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej (osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– w wieku aktywności zawodowej,

– zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj lubelskiego – m.in. trzy powiaty (powiat lubartowski, radzyński parczewski i/lub puławski).

OFERUJEMY:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego mające na celu stworzenie profilu zawodowego oraz przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej
 2. Wsparcie trenera pracy
 3. Zwrot kosztów dojazdu uczestników na spotkania ze specjalistami

  

 1. Projekt: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”

Zadanie publiczne finansowane /współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 52 290,00 zł ,

Umowa Nr DZR.TD.4071.40.PFRON.2023 z dnia 30.05.2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej 30 ON poprzez:

–  zwiększanie ich świadomości w rozpoznawaniu swoich kompetencji,

– korygowanie niepożądanych zachowań oraz generowanie zmian kreacyjnych, polegających na nauce określonych zachowań, takich jak samoobsługa,

– wypracowanie określonych umiejętności społecznych i nabycie doświadczeń korekcyjnych pozwalających na poznanie i wyeksponowanie swoich mocnych stron w kontaktach z grupą i korzystanie ze wsparcia grupy,

– kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych,

– rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobie z konfliktem).

Grupa docelowa

Nasze działania kierujemy do 30 osób z niepełnosprawnością (ON) w wieku aktywności zawodowej, w tym minimum 50% (15 ON) z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo), a także osoby z inną niepełnosprawnością, w tym osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy oraz osoby z autyzmem mające problemy z dostosowaniem się do panującej obecnie sytuacji oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, które przejawiają duże trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, a deklarują motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.

– minimum 50% ON z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

– zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj. lubelskiego – m.in. powiatów:  lubartowskiego, łęczyńskiego, lubelskiego i/lub radzyńskiego.

OFERUJEMY:

1. Indywidualne wsparcie psychologiczne.

2.Grupowe warsztaty TUS trening umiejętności społecznych w tym rodzicielski, rodzinny, partnerski.

3. MOC WRAŻEŃ – trzydniowy turnus socjoterapeutyczny w Ziołowy Zakątek z wizytą w Białowieży dla wszystkich uczestników/czek.

 

2022 rok

1.Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Zadanie publiczne dofinansowane przez Fundusz Solidarnościowy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Odbiorca usługi: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Kwota dofinansowania: 432 080,32 zł

Umowa Nr AOOzN/148/2022 z dnia 01.04.2022 r.

Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów

Głównym celem zadania publicznego była poprawa jakości życia 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym 4 dzieci w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/ sportowe itp., w tym:

1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;

Grupą docelową zadania było:

 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym:

– 4 dzieci do 16 r.ż.

– 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

70% uczestników Programu, tj. 12 z 16 ON, będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

2. Zadanie: „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 23 125,00 zł

Umowa Nr DZR.MF.4071.38.PFRON.2022 z dnia 01.06.2022 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2022

Okres realizacji: 10.06.2022 r. – 10.12.2022 r.

Głównym celem zadania publicznego było wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne dla 30 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w dwudniowym turnusie socjoterapeutycznym MOC WRAŻEŃ, zorganizowanym w INWAŁD PARK ROZRYWKI w Inwałdzie (województwo małopolskie, powiat wadowicki) Wyjazd miał na celu zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej 30 ON poprzez:

– zwiększanie ich świadomości w rozpoznawaniu swoich kompetencji,

– korygowanie niepożądanych zachowań oraz generowanie zmian kreacyjnych, polegających na nauce określonych zachowań, takich jak samoobsługa,

– wypracowanie określonych umiejętności społecznych i nabycie doświadczeń korekcyjnych pozwalających na poznanie i wyeksponowanie swoich mocnych stron w kontaktach z grupą i korzystanie ze wsparcia grupy,

– kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych,

– rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobie z konfliktem).

Grupa docelowa

Nasze działania skierowaliśmy do 30 osób z niepełnosprawnością (ON) w wieku aktywności zawodowej, w tym minimum 50% (15 ON) z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo), a także osoby z inną niepełnosprawnością, w tym osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy oraz osoby z autyzmem mające problemy z dostosowaniem się do panującej obecnie sytuacji oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, które przejawiają duże trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, a deklarują motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.

– minimum 50% ON z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

– zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj. lubelskiego.

 

3. Zadanie: „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkującym włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy”.

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 17 976,00 zł

Umowa Nr DZR.TD.4010.2.2022 z dnia 28.02.2022 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. w trybie otwartego konkursu ofert Nr DZR/1/SWL/2022

Okres realizacji: 07.03.2022 r. – 10.12.2022 r.

Głównym celem zadania publicznego było wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy, w tym:

 • Zwiększenia poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej BO projektu i zwiększenia ich świadomości w rozpoznawaniu swoich kompetencji i możliwości wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy, przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania przy udziale trenera pracy, z wykorzystaniem metody zatrudnienia
 • Wzrost skuteczności form aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością psychiczną w zatrudnieniu na otwartym rynku
 • Nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez podjęcie stażu, wdrażanie i promowanie wśród lokalnych pracodawców modelu zatrudnienia

Grupa docelowa:

Nasze działania kierujemy do osób z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo), które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, a deklarują motywację do podjęcia aktywności zawodowej.

Wsparciem w ramach projektu obejmiemy 10 ON, wiek aktywności zawodowej, z udokumentowaną niepełnosprawnością psychiczną oraz orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym – z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym, znacznym; w przypadku osób chorujących psychicznie, w normie intelektualnej – stopień umiarkowany i znaczny (bez ograniczeń procentowych) oraz lekki (max. 10% BO projektu). Będą to osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj lubelskiego.

Kryteria rekrutacji:

 • niepełnosprawność (posiadanie odpowiedniego orzeczenia – zgodnie z regulaminem celu programowego nr 1)
 • jeśli w orzeczeniu nie jest wskazana niepełnosprawność psychiczna (symbol inny niż 01-U lub 02-P) zaświadczenie lekarskie lub opinia psychologiczna stwierdzająca chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe
 • status na rynku pracy: niezatrudniony (oświadczenie)
 • wiek aktywności zawodowej (oświadczenie)
 • zamieszkiwanie na terenie lubelskiego, powiat lubartowski, parczewski i radzyński (oświadczenie)
 • chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia zatrudnienia i potrzeby objęcia wsparciem trenera pracy w

W ramach zrealizowanego zadania 3 osoby podjęły zatrudnienie, co stanowi 30% efektywności zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. „Świadczenie usług trenerów pracy osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których celem jest włączenie tych osób w rynek pracy”.

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 23 520,00 zł

Umowa Nr DZR.2322.34.2022 z dnia 13.06.2022 r.

Okres realizacji: 13.06.2022 r. – 14.11.2022 r.

Głównym celem zadania publicznego było włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 4 trenerów pracy dla min. 8 osób niepełnosprawnych

 

2021 rok

 1. Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2021

Głównym celem zadania publicznego realizowanego w okresie od 01.09.2021 r. do31.12.2021 r. była poprawa jakości życia 18 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp., w tym

1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


 1. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć które: mają na celu nabywanie ,rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 30 osób z niepełnosprawnościami .”

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 23 125,00 zł

Umowa Nr DZR.TD.1.PFRON /2021 

Okres realizacji: 01.06.2021 r. do 10.12.2021 r.

Głównym celem zadania publicznego było wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne dla 30 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w dwudniowym turnusie socjoterapeutycznym MOC WRAŻEŃ, zorganizowanym w INWAŁD PARK ROZRYWKI w Inwałdzie (województwo małopolskie, powiat wadowicki) Wyjazd miał na celu zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej 30 ON poprzez:

–  zwiększanie ich świadomości w rozpoznawaniu swoich kompetencji

– korygowanie niepożądanych zachowań oraz generowanie zmian kreacyjnych, polegających na nauce określonych zachowań, takich jak samoobsługa,

– wypracowanie określonych umiejętności społecznych i nabycie doświadczeń korekcyjnych pozwalających na poznanie i wyeksponowanie swoich mocnych stron w kontaktach z grupą i korzystanie ze wsparcia grupy,

– kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych,

– rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia sobie z konfliktem),

Grupa docelowa

Nasze działania skierowaliśmy do 30 osób z niepełnosprawnością (ON) w wieku aktywności zawodowej, w tym minimum 50% (15 ON) z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo), a także osoby z inną niepełnosprawnością, w tym osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy oraz osoby z autyzmem mające problemy z dostosowaniem się do panującej obecnie sytuacji oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, które przejawiają duże trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, a deklarują motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.

– minimum 50% ON z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

– zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj. lubelskiego.

 

 1. „WŁĄCZ-się” wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkującym zwiększeniem szans na zatrudnienie

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 14 940,00 zł

Umowa Nr DZR.TD.4010.1./2021 

Okres realizacji: 01.06.2021 r. do 10.12.2021 r.

Głównym celem zadania publicznego było wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy, w tym:

 • Zwiększenia poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej BO projektu i zwiększenia ich świadomości w rozpoznawaniu swoich kompetencji i możliwości wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy, przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania przy udziale trenera pracy, z wykorzystaniem metody zatrudnienia
 • Wzrost skuteczności form aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością psychiczną w zatrudnieniu na otwartym rynku
 • Nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez podjęcie stażu, wdrażanie i promowanie wśród lokalnych pracodawców modelu zatrudnienia

Grupa docelowa:

Nasze działania kierujemy do osób z niepełnosprawnością psychiczną – chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo), które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia, a deklarują motywację do podjęcia aktywności zawodowej.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 12 ON, wiek aktywności zawodowej, z udokumentowaną niepełnosprawnością psychiczną oraz orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób z upośledzeniem umysłowym – z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym, znacznym; w przypadku osób chorujących psychicznie, w normie intelektualnej – stopień umiarkowany i znaczny (bez ograniczeń procentowych) oraz lekki (max. 10% BO projektu). Będą to osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren woj lubelskiego.

Kryteria rekrutacji:

 • niepełnosprawność (posiadanie odpowiedniego orzeczenia)
 • jeśli w orzeczeniu nie jest wskazana niepełnosprawność psychiczna (symbol inny niż 01-U lub 02-P) zaświadczenie lekarskie lub opinia psychologiczna stwierdzająca chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe
 • status na rynku pracy: niezatrudniony (oświadczenie)
 • wiek aktywności zawodowej (oświadczenie)
 • zamieszkiwanie na terenie lubelskiego, powiat lubartowski, parczewski i radzyński oświadczenie)
 • chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia zatrudnienia i potrzeby objęcia wsparciem trenera pracy w

W ramach zrealizowanego zadania 6 osób tj. 50% efektywności zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

2020 r.

 1. „Spróbuj Pracy”

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Kwota dofinansowania: 19 817,50 zł

Umowa Nr  DZR.TD.40103/2020

Okres realizacji: 14.09.2020 r. do 10.12.2020 r.

 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy.

2017 r.

 1. „Spróbuj Pracy”

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Okres realizacji: 01.06.2017 r. do 21.12.2017 r.

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, realizacja zadanie publicznego mającego na celu organizowanie i prowadzenie zintegrowanego działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

 1. Doradztwo zawodowe,
 2. Przygotowanie i wdrażanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mający na celu przygotowane do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymywanie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Indywidualna diagnoza- indywidualne spotkania z psychologiem 100h dla 20 uczestników/ek
 • Warsztaty kompetencji społecznej 48h dla 20 uczestników/ek
 • Warsztaty kompetencji zawodowej 24h dla 20 uczestników/ek
 • Indywidualny plan działania z indywidualną ścieżka zawodową 100h dla 20 uczestników/ek
 • Badania lekarskie i szkolenie BHP dla 15 uczestników/ek
 • Staż dla 15 uczestników/ek śr. 3 miesiące.

2016 r.

 1. „Spróbuj Pracy”

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie

Odbiorca usługi: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 1 166 738,40 zł

Umowa Nr  ZZO/000087/06/D

Okres realizacji: 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r.

Projekt zakładający wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudniania wspomaganego finansowany przez PFRON, projekt jest realizowany w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół  OGNISKO w Krakowie i Stowarzyszenie na TAK z Poznania.

Głównym celem projektu było wsparcie 324 ON niepełnosprawnych z niepełnosprawnością psychiczną, mieszkańców województwa: małopolskiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

2015 r.

 1. Niepełnosprawni 100% wydajni

Projekt realizowany w ramach działania 7.4 POKL.NR.07.04.00-06-029/13-01, w okresie od 01.05.2014 r. do 31.06.2015 r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej 30 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych.