W ramach wsparcia dla rodzin świadczymy pomoc poprzez:

1.Klub Integracji Społecznej PO-MOC do KIS

Klub Integracji Społecznej powołany uchwałą walnego zgromadzenia członków w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie i nowelizacji z dnia 15.12.2010 r. na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Klub Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej dział na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska i stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług do zgłaszanych potrzeb wszystkich grup ryzyka.

Głównym celem KIS jest:

 • Minimalizowanie skutków bezrobocia
 • Promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej
 • Przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia

Działania realizowane w KIS to:

 1. Działania terapeutyczne:
 2. Udzielanie porad grupowych, indywidualnych i rodzinnych osobom uzależnionym o dostępnych rozwiązaniach w leczeniu uzależnień,
 3. Udzielenie pomocy w przygotowaniu dokumentacji związanej ze skierowaniem do właściwych zakładów lecznictwa, opieki zdrowotnej.
 4. Organizowanie dla grup tych osób możliwości spędzania czasu wolnego.
 1. Działania edukacyjno-korekcyjne:
 1. Organizowanie kursów, szkoleń i zajęć z nauki języków obcych w grupach, szczególnie dla osób, które będą miały zamiar skorzystać z ofert zagranicznych pracodawców,
 2. Organizowanie warsztatów szkoleniowych grupowych i indywidualnych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika (IPD) z Indywidualną Ścieżką Zawodową (IŚZ),
 3. Przygotowanie szkoleń twardych i kursów zawodowych, które dotyczą niezbędnych informacji i zdolności by wykonywać dany zawód,
 4. Sporządzanie propozycji dla władz samorządowych z zakresu przyszłego organizowania robót publicznych.

III. Poradnictwo prawno-administracyjne:

 1. Udzielenie pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych i wniosków procesowych oraz pism do urzędów administracji, urzędów pracy i innych
 2. Udzielanie wyjaśnień i porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych, zwłaszcza w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
 3. Pomoc przy rozwiązywaniu spraw mieszkaniowych
 1. Działania zatrudnieniowe:
 1. Organizowanie robót publicznych według zasad ujętych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. Udzielanie pomocy formalno-prawnej w tworzeniu i organizowaniu np. spółdzielni socjalnych,
 3. Przygotowywanie uczestników zajęć w KIS do podjęcia zatrudnienia

Udział w Klubie skierowany był do osób bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu mieszkańców Powiatu Lubartowskiego, którzy spełniali warunki zapisane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Aby zakwalifikować się do KIS niezbędne były:

 • chęć rozwoju własnego i motywacja do udziału w Klubie.
 • akceptacja zasad uczestnictwa.

Wsparcie oferowane w ramach KIS:

 • Konsultacje indywidualne
 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne i socjalne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Staże zawodowe
 • Działania zatrudnieniowe

2.Zadanie: „Animacja czasu wolnego”, realizowane cyklicznie w latach 2017-2020

Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego adresatem było 15 dzieci w wieku 5-13/14 lat z terenu miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka, projekt współfinansowany ze środków Gminy Lubartów realizowany w okresach od kwiecień 2020 r. do listopad 2020 r., od 10.04.2019 r. do 30.11.2019 r. oraz 31.03.2017 r. do 30.11.2017 r.

Podstawowym celem zadania było udzielenie bezpłatnego wsparcia psychologiczno-edukacyjnego w formie warsztatów terapeutycznych, organizacji „wakacji w krainie czarów”, warsztatów kulinarnych edukacyjnych zajęć z prac ręcznych w wieku 5-13/14 lat z terenu Gminy Lubartów (miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka), w tym dzieci z rodzin niewydolnych w sferze opiekuńczo-wychowawczej, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią społeczną, ubogich, niepełnych, wielodzietnych i niezaradnych wychowawczo i społecznie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zaniedbanych wychowawczo i społecznie.

W ramach zadania przeprowadzono 80 godzin zajęć. Zadanie było współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy Lubartów.

3.Święto Rodziny, realizowane cyklicznie w latach 2016-2019

W dniach: 28.06.2019 r., 20.06.2017 r., 10.06.2016 r. zostały zrealizowane zadania pn. „Święto Rodziny. Raz na ludowo”, „Święto Rodziny”, „Rodzinny Dzień pod Chmurką”. Podczas imprezy członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze działający przy Stowarzyszeniu „SIL” przygotowali następujące atrakcje dla dzieci:

 • malowanie twarzy,
 • gry i zabawy integracje prowadzone przez animatorów,
 • dmuchana zjeżdżalnia,
 • malowanie wieloformatowe,
 • konkursy przygotowane i przeprowadzone prze funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Podczas imprezy dzieci mogły skorzystać z przygotowanych gier i zabaw integracyjnych. Każde dziecko otrzymało także nagrodę za udział w Święcie Rodziny. W kilkugodzinnym pikniku brało udział około 120 Uczestników; dzieci oraz rodziców i opiekunów.

Zadanie było współfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a których dysponentem była Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem w Lubartowie, w 2017 r. Zadanie było współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Miasto Lubartów i Województwa Lubelskiego oraz Program ASOS 2014-2020

4.Wypoczynek letni

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci w okresie od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. poprzez realizację bezpłatnych form spędzania czasu wolnego w ciągu 2 tygodni wakacyjnych, z ukierunkowaniem na 15 dzieci w wieku 6-13/14 lat z terenu miasta Lubartów, w tym pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych z powodu problemu alkoholowego, patologicznych, ubogich, niepełnych, wielodzietnych, niezaradnych wychowawczo i społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach półkolonii przeprowadzonych zostało 40 godzin zajęć integracyjnych, integralnych, animacyjnych, wyjazd do Aqua Lublin oraz piknik nad rzeką Wieprz.

Półkolonie zostały zrealizowane w Stowarzyszeniu SIL. Zadanie było współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miasto Lubartów.

5.Klub PROMYK, Świetlica profilaktyczno – wychowawcza wsparcia dziennego „PROMYK”

Podstawowym zadaniem prowadzonej przez Stowarzyszenie „SIL” świetlicy profilaktyczno-wychowawczej PROMYK działającej od 01.01.2012r. jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego jest prowadzenie zajęć wyrównawczych, profilaktyczno-edukacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych wspierających rozwój dzieci w wieku 6-14/15 lat z terenu województwa i powiatu lubartowskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zaniedbanych wychowawczo i społecznie pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niepełnych, wielodzietnych, niezaradnych wychowawczo i społecznie, w szczególności z problemem alkoholowym, kwalifikowane na podst. formularza zgłoszeniowego rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z obowiązującą Ustawą o pomocy społecznej.

6. PROSYNTEZA

 Projekt dotyczył opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Priorytet VII, działanie 7.3. POKL.07.0300-6-050/08-00, na kwotę 46 886,00 zł, projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Działanie 7.3. Założone rezultaty zostały osiągnięte w 100%.

W okresie od 01.05.2011 do 31.01.2012 r. została zrealizowana druga edycja projektu PROSYNTEZA dotycząca opracowania analizy problemu, diagnozy, a następnie programu Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Lubartów finansowanego z POKL działania 7.3.

7.„Przemóc niemoc – Ograniczenie Zjawiska Marginalizacji Społecznej w Powiecie Lubartowskim

 Projekt mający na celu wprowadzenie na rynek pracy 50 osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lubartowskiego.

Umowa DWF_2_1.5_298, program SPORZL 2004-2006 Dz.1.5.

Wartość projektu: 316 050,00 zł

Założone rezultaty zostały osiągnięte w 100%

8. „Przemóc Niemoc – Pokonać Przemoc”

 Projekt mający na celu wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych – psychoterapia i grupowych – warsztaty korekcyjno edukacyjne dla sprawców przemocy domowej, skazanych prawomocnym wyrokiem z at. 207 kodeksu karnego oraz ich ofiar. Wsparciem zostało objętych 50 Uczestników Projektu z terenu powiatu lubartowskiego.

Umowa PL2003/005-710.04/ws/04/44

Wartość projektu: 15 946,60 euro, finansowane ze środków PHARE 2003

Założone rezultaty zostały osiągnięte w 100%

9. Cykliczne spotkanie z Zającem”- z okazji Św. Wielkanocnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Zaproszone dzieci brały udział w wielu atrakcjach przygotowanych z okazji Świąt Wielkanocnych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” – zabawy integracyjne, edukacyjne, ruchowe oraz liczne konkursy z nagrodami. W czasie zabawy wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Punktem kulminacyjnym było przybycie Zająca Wielkanocnego, który rozdawał dzieciom prezenty. Dzieci atrakcyjnie spędziły czas w towarzystwie swoich opiekunów i rówieśników. Spotkania z Zającem były organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z wiejskiej gminy Lubartów i z miasta Lubartów. Realizowane były wszystkie założone cele spotkania: integracja dzieci z różnych miejsc zamieszkania.

10.Wypoczynek Letni

Wycieczki, w których uczestnikami są dzieci z miasta i gminy Lubartów w wieku od 4 do 15 lat. Wyjazdy przyczyniły się do integracji dzieci, edukacji poprzez poznawanie otaczającej przyrody, prezentacja historii i kultury, zwiedzanie zabytków z przewodnikiem w formie dostosowanej do grupy wiekowej dzieci, zwiększają aspiracje poznawcze oraz pożyteczne organizują czasu wolny od nauki.

Głównym celem wypoczynku było stworzenie możliwości wyjazdu na wakacje dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Umożliwia to wyrównywanie szans dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną raz poprawę samooceny u dzieci – uczestników wypoczynku letniego.

11. Spotkanie z Mikołajem – od 1997 roku cyklicznie

Zaproszone dzieci brały udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” – zabawy integracyjne, edukacyjne, ruchowe oraz liczne konkursy z nagrodami. W czasie zabawy wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Punktem kulminacyjnym było przybycie Św. Mikołaja, który rozdawał dzieciom prezenty. Dzieci atrakcyjnie spędziły czas w towarzystwie swoich opiekunów i rówieśników. Spotkania ze Św. Mikołajem były organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z wiejskiej gminy Lubartów i z miasta Lubartów. Realizowane były wszystkie założone cele spotkania: integracja dzieci z różnych miejsc zamieszkania.

12. Ogólnopolska akcja charytatywna ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’’

Akcja prowadzona cyklicznie od 2000 r. – wielka uliczna zbiórka darów we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lubartowie, przedszkolami, szkołami, a w szczególności z wolontariatem Gimnazjum NR1 – opiekun Krystyna Bajda i II LO im P.Firleja – opiekun Justyna Niedobit – Świderska. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.