PROJEKTY ZLECONE NA RZECZ SENIORÓW:

1.Projekt: „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów”

Grupa docelowa: 80 osób starszych – członków 3 klubów: Baranówka, Szczekarków i Nowodwór, Seniorów z terenu gminy Kock

Realizowany w okresie od 16.01.2023 r. do 31.10.2023 r.

Zleceniodawca: Gmina Lubartów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć w formie prelekcji dotyczących:

 1. Usług poradnictwa prawnego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubartów (gmina wiejska) – 108 godzin;
 2. Zajęć w formie prelekcji dotyczących opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych dla opiekunów faktycznych z terenu Gminy Lubartów – 108 godzin;
 3. Zajęć z zakresu pielęgnacji ciała dla Seniorów dla członków klubów Seniora – 216 godzin;
 4. Zajęć artystycznych (plastycznych i rękodzieła) o charakterze warsztatów dla członków klubów Seniora – 702 godziny;
 5. Zajęć usprawniających pamięć dla seniorów dla członków klubów Seniora– 324 godzin;
 6. Zajęć w formie warsztatowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla członków klubów Seniora – 36 godzin;
 7. Zajęć ruchowych pn. „Joga dla seniorów” dla członków klubów Seniora – 162 godziny;

 

2. Projekt: „Pogodna jesień. Kluby Seniora w Gminie Kock”

Grupa docelowa: 75 osób starszych – członków 3 klubów Seniora z terenu gminy Kock

Realizowany w okresie od 23.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Zleceniodawca: Firma BPR Consulting Paulina Rydz w Lublinie – podwykonawca Gmina Kock w Kocku

Zadania zlecone:

Świadczenie usług animatora weekendów seniora w trzech Klubach Seniora na terenie Gminy Kock. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, wyjazdach kulturo-krajoznawczych i wycieczkach organizowanych w ramach projektu oraz na działaniami wolontariuszy w trakcie wyjazdów.

Zorganizowanie i uczestniczenie w ośmiu, 2-dniowych wyjazdach do miast: Lublin, Zamość, Kraków i Warszawa.

3.Projekt: „Seniorzy w akcji – masa atrakcji w powiecie lubartowskim”

Grupa docelowa: 30 osób starszych zamieszkujących gminy: Uścimów, Kamionka, Firlej, Kock i Abramów w pow. Lubartowskim w województwie lubelskim

Realizowany w okresie od 15.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zleceniodawca: Firma MARCIN ROKOSZEWSKI MARSOFT w Lublinie

Zadania zlecone:

 1. Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej/starszej – 120 godzin;
 2. Poradnictwo: psychologiczne/prawne/biznesowe – 180 godzin;
 3. Przeprowadzenie szkolenia: „Przedsiębiorczy senior” – 32 godziny;
 4. Przeprowadzenie „Warsztaty komputerowe” – 32 godziny;
 5. Zajęcia sportowe: „Zdrowy kręgosłup” i „Taniec” – łącznie 40 godzin;
 6. Przeprowadzenie szkolenia: „Zdrowe Żywienie” – 18 godzin;
 7. Przeprowadzenie „Warsztatów rękodzieła” – 80 godzin, 2 grupy po 40 godzin na grupę;

 1. Klub seniora AGE

Na zgłoszone potrzeby zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych ,,SIL’’ uchwałą zarządu nr 4/2008 z dnia 26.02.2008  r. powołał klub seniora AGE.

Metodą partycypacji z empewermentem został opracowany program Klubu, który jest aktualizowany i dostosowywany do zgłaszanych potrzeb z misją integracji wewnątrzpokoleniowej i zewnątrzpokoleniowej oraz aktywizacją społeczną i prozdrowotną.

Na podstawie formularzy rekrutacyjnych uczestnikami Klubu AGE jest 50 uczestników/czek w wieku 60+, mieszkańców gminy i miasta Lubartów.

Samopomocowa grupa wsparcia  AGE.

W ramach „Samopomocowej grupy wsparcia” prowadzone były następujące zadania:

„W GRUPIE RAŹNIEJ”  – celem warsztatów było moderowanie grupy samopomocowej pod kierunkiem moderatora na temat zgłoszonych przez uczestników potrzeb.

„ODKRYWAMY TRADYCJE LUDOWE”, czyli warsztaty terapii zajęciowej jako trwałość wypracowanych rezultatów projektu Śladami twórczości ludowej zrealizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 2011 r. W programie warsztatów były planowane, organizowane i realizowane działania: warsztaty filcowania, decupagé, malowania na szkle, przygotowywanie stroików świątecznych, przygotowanie ozdób świątecznych, naprawa i wykonanie biżuterii. Warsztaty realizowane były cyklicznie jeden dzień w tygodniu po 5 godzin.

„W PRZYSZŁOŚĆ Z NOWĄ TECHNOLOGIĄ”, czyli warsztaty obsługi nowoczesnych technologii. Program warsztatów obejmował tematy: budowa komputera, systemów operacyjnych, instalacji programów użytkowych, podstawy obsługi programu Microsoft Office Word, obsługa Internetu, korzystanie z komunikatorów, zakładanie konta internetowego, odbieranie i wysyłanie wiadomości, korzystanie z aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych, obsługa bankomatu. Cały proces wspierany był przez instruktora cyklicznie jeden dzień w tygodniu po 5 godzin.

„EDUKACJA FINANSOWA”, czyli warsztaty nauki gospodarowania domowym budżetem, mające na celu naukę korzystania z kart płatniczych i bankomatów oraz minimalizację ryzyka oszustw finansowych. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu: definicji budżetu domowego, kiedy muszę wziąć kredyt? Jak gospodarować finansami? Jak uchronić się prze oszustwem finansowym. Cały proces wspierany  był  przez instruktora  cyklicznie  jeden dzień w tygodniu po 5 godzin.

Liderzy w akcji

Projekt zrealizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Priorytet 3 Aktywni obywatele  Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych kierunek działania 2, Rozwijanie edukacji obywatelskich i kompetencji społecznych.

Na podstawie umowy nr 311/I/2020,  kwota dofinansowania 101 457,00 zł.

Projekt skierowany do 8 klubów po 10 osób z terenu gminy Lubartów i Kierzkówka gmina Kamionka.

Działania:

 • Aktywność obywatelska w środowisku lokalnym
 • Aktywność obywatelska i rozwój wolontariatu w środowisku lokalnym
 • Aktywizująco –integracyjny wyjazd studyjny do Jura Park Bałtów  dla wszystkich UP.
 • Animacja środowiska lokalnego – aktywizacja , integracja, komunikacja, partycypacja, enkulturyzacja (stymulowanie przemian) edukacja –warsztaty rękodzieła ludowego.

Efektem spotkań była organizacja 8 inicjatyw lokalnych.

Zadanie publiczne „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności”

Umowa Nr.DZP.RC.4171.16.2020.

Celem realizacji zadania publicznego było  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 45 osób tj. 3 kluby po 15 osób wieku 60 + zamieszkałe w powiecie parczewskim, radzyńskim i lubartowskim poprzez działania związane z aktywizacją , edukacją  i rehabilitacją manualną wynikający z realizacji Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016-2020.

Zakładany cel został zrealizowany poprzez:

Grupowe Warsztaty Terapii Zajęciowej realizowane  cyklicznie 1 raz w tygodniu po 3h z każdego modułu dla 45 osób z podziałem na 3 grupy po 15 osób metodami:

Moduł1. umiejętność przygotowywania biżuterii metodą filcowania

Moduł 2. ozdabianie przedmiotów metodą decoupage

Moduł 3. malowanie na szkle

Moduł 4. wiklina papierowa

Moduł 5. wyroby dekoracyjne ze skóry

Moduł 6.warsztaty tworzenia biżuterii

Moduł 7. wyroby dekoracyjne ze słomy

Moduł 8. wyroby dekoracyjne z suszonych kwiatów i ziół.

Święto Pieczonego Ziemniaka

Stowarzyszenie ,,SIL’’ w ramach przedsięwzięcia 1.4.1 Organizacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości ludowej, lokalnych zwyczajów oraz promocję twórców i artystów ludowych zaplanowało i zrealizowało 7 września br. powierzone przez Lokalną Grupę Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zadanie pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Działanie zrealizowane dzięki środkom finansowym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, składało się z następujących modułów:

Moduł I. Obrzędy i tradycje powiatu lubartowskiego.

Warsztat rękodzieła ludowego został przeprowadzony w celu przygotowania nagród metodą decoupage na konkursy  organizowane w dniu Święta Pieczonego Ziemniaka. Dodatkową atrakcją były skecze ludowe o staropolskich obrzędach i tradycji funkcjonujących na terenie Lokalnej Grupy Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. Każdy Klub Seniora przygotował i zaprezentował premierowy występ wybranego obrzędu/tradycji/zabawy podczas wspólnego święta w dniu 07.09.2019 r.

Moduł II. Potrawy regionalne.

Ideą tego działania było poznawanie i przekazanie wiedzy z zakresu historii ziemniaka oraz umiejętności związanych z przygotowywaniem potraw regionalnych z terenu Lokalnej Grupy Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. Prezentacja i degustacja tych potraw odbyła się podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Bibliotece Gminnej w Lisowie.

Moduł III. Święto pieczonego ziemniaka.

Święto zostało przygotowane wspólnie przez wszystkich uczestników imprezy, którzy opracowali dekorację sali i zaprezentowali skecze kabaretowe obrzędy/zwyczaje/tradycje.

Na Święto Pieczonego Ziemniaka w Lisowie zostały zaproszone  wszystkie Kluby Seniora z terenu Lokalnej Grupy Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem – powiatu lubartowskiego, władze lokalne i powiatowe – w sumie 120 osób.

SPA Nałęczów

Zrealizowane na podstawie oferty /umowy z Urząd Miasta Lubartów. To zadanie publiczne miało na celu zrealizowanie 1 dniowego GRUPOWEGO turnusu rehabilitacyjnego  do SPA Nałęczów dla 36 seniorów zamieszkałych miasto Lubartów w ramach którego uczestnicy otrzymali; 2 godzinne zabiegi w wodnym kompleksie o powierzchni 300m2, spacer po miasteczku, Parku Zdrojowym, bo to właśnie tam znajdują się najciekawsze zabytki Nałęczowa, czyli Pałac Małachowskich i sanatorium „Książę Józef”, następnie  Pijalnia Wód Mineralnych, zlokalizowana w samym środku parku.
Zadanie  wpisuję się w realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 20162025

SAMI SOBIE

Zadanie zrealizowane ze środków NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

PRIORYTET 2 Aktywne społeczeństwo NUMER I NAZWA KIERUNKU DZIAŁANIA: Wspieranie aktywnych form integracji społecznej SFERA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Projekt był  inicjatywą Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL”, na rzecz zwiększania i zaangażowania osób starszych, co przyczyniło się do wzrostu aktywnych form integracji społecznej osób starszych na terenie  powiatu lubartowskiego, w tym Gminy Lubartów i Miasta Lubartów oraz popularyzacji idei aktywności społecznej i wolontariatu wśród osób starszych.
W ramach projektu uczestnicy/czki  – 120 osób przeszli ścieżkę działań zmierzających do aktywności obywatelskiej służącej profesjonalizacji  kompetencji  członka w Radzie Seniorów Gminy Lubartów, w  Radzie Seniorów Miasta Lubartów, lokalnej polityce społecznej, w oparciu o świadczenie usług opiekuńczych, na zasadzie seniorzy – seniorom, rozwijając solidarność i integrację.
Zaplanowane i zrealizowane warsztaty szkoleniowe  miały  na celu podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów międzyludzkich osób starszych, aby wyposażyć ich w narzędzia pozwalające na skuteczne pomaganie osobom starszym, znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji ze względu na choroby wieku dojrzałego. Ponadto zorganizowane  zajęcia związane z rozwojem zainteresowań seniorów, jako czynnika grupo-twórczego, edukacyjnego i scalającego więzi międzyludzkie. W ścieżce kierowanych form wsparcia  zostały zorganizowane działania edukacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa seniorów w życiu codziennym oraz w sieci internetowej (zagrożenia ze strony osób/firm).
Rezultatem tych działań było przygotowywanie do przejmowania części usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych od Jednostek Samorządu Terytorialnego jako zadania zlecone  oraz partycypowania w politykę społeczną Miasta i Gminy Lubartów jako Rada Seniorów w celu utworzenia w przyszłości ośrodka dziennego pobytu dla seniorów, w ramach programu Senior – WIGOR 2015-2020 na terenie powiatu lubartowskiego.

Warsztaty szkoleniowe obejmowały:

MODUŁ I  Aktywność obywatelska i wolontariat w środowisku lokalnym

MODUŁ II Edukacja obywatelska w trosce o bezpieczeństwo seniorów

MODUŁ III Fizjologia starzenia się i starości z usługą opiekuńczą

MODUŁ IV Aktywność fizyczna osób starszych V Celebrowanie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

ASOS

W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, realizacja zadnia od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Celem głównym projektu było zaangażowanie 120 osób starszych z terenów 3 gmin powiatu lubartowskiego, w tym gmin i Miasta Lubartów, przez popularyzację idei partycypacji w środowisku lokalnym opartej na społecznej aktywności oraz integracji tych osób.

Poszczególne działania związane z realizacją zadania:

 1. Partycypacja i wolontariat w środowisku lokalnym
 2. Usługi opiekuńcze osób starszych.
 3. Bezpieczny senior
 4. Zajęcia rękodzielnicze
 5. Wyjazdowe jednodniowe warsztaty teatralno- zielarskie w Krasnobrodzie.